Holy Prophet (PBUH)Said:
Munafiq ki 4 nishaniyan han.
1. Jab bat kare tu jhoot boly.
2. Jab Wada kare tu wada khilafi kare.
3. Jab Laray tu galiyan dy.
4. Jab imanet mily tu khayanet kare.

(Sahe Muslim Bukhari)