Karam Hai Ramazan - Sehar Transmission - 30 June 2014