shameful act of Punjab police. kia yeh hum per azab nahi hai to or kiya hai. muhafiz hi jab ase hon gay to dusmanon ki kia zarorat hai.