Guest: Begum Nawazish Ali And Shahid Khan Afridi

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Yc2xj6qoc88[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-Jf8Fe9zMh8[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PpdGojebZpI[/youtube]