Haroon Rashid, Prof Khurshid Ahmad,Ibtsam Elahi Zahir, Hanif Jaladhari, Hamid Saeed Kazmi