Firdous Ashiq Awan addressing the media

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=clOWuIuatIE[/youtube]