Parties can not fight tsunami even combined Imran Khan


[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6ZFT9mc3IiU[/youtube]