Watch today’s episode of Lekin with Sana Bucha.

Firdous Ashiq Awan , Hamid Mir and Aftab Iqbal