Khabar Hai | Arif Hameed Bhatti | Saeed Qazi | Tahir Malik | 13 August 2019