Year 2009 & Performance of President Zardari

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mq8FobzQDAM[/youtube]


[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=OHfzjzRp7q8[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VbVTyVbpjSM[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Gk8ZPL0Y8WI[/youtube]