Watch Rehan Hashmi, Dr Jabbar Khattak, Nehal Hashmi in Tajzia Huma Baqai k Sath (Karachi Mai Aman Kaim Ho…Hukomaat Ki Koshish) – 14th July 2013