Khakrob nay bank main jahro pher diya. sawabi bank dakati