Mughy Us Iftikhar Muhammad Ch Ki Talash Ha - M. R.Malik - 13th November 2013