Kashmir - Nai Bisat - Asma Khan - 17th November 2013