Malik Sahib - Gul e Nokhiaz Akhtar - 17th November 2013