Tahir Ashrafi speaks about Zaid Hamid - 20th November 2013